Učna mobilnost pedagoškega osebja

1. del – INOVATIVNI PRISTOPI PRI PROCESU POUČEVANJA

Osnovna šola Domžale je v šolskem letu 2015/16 začela dvoletni Erasmus plus projekt mobilnosti šolskega osebja z naslovom Inovativni pristopi pri procesu poučevanja. Na šoli želimo s tem projektom pridobiti nova znanja pri vpeljevanju inovacij v proces poučevanja in predstavljanju ter uporabi novih pristopov in metodologij pri poučevanju.

Izbrane mobilnosti pedagoškega osebja vključujejo seminar vodenja kolektiva, dobre inovativne pedagoške pristope pri poučevanju tujih jezikov (CLIL, kreativne metodologije), naravoslovnih vsebin (terensko raziskovanje, učenje na prostem, naravoslovne ekskurzije, itd.) ter didaktične in metodološke pristope, ki se navezujejo na inovativne pristope pri poučevanju različnih predmetov na vseh stopnjah.

KA1

Mobilnosti:

Objave v občinskem glasilu Slamnik

eTwinning projekti

  • Maya the Bee travels around the world
  • Zaboravljene igre – Forgotten games
  • YEP – Young explorers to Europe

Ostali prispevki

Izdelki učencev (medpredmetno povezovanje)

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020.

Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, s katerimi želi EU več kot 5 milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini.

V Sloveniji za izvajanje programa v obdobju 2014-2020 skrbita dve nacionalni agenciji: CMEPIUS ter Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

http://www.erasmusplus.si/

2. del – MEDNARODNA DIMENZIJA SODELOVALNEGA UČENJA VZGOJE Z TRAJNOSTNI RAZVOJ V NARAVNEM OKOLJU

šolska koordinatorka: mag. Katarina Vodopivec Kolar

Trajanje projekta: 1.10.2016 – 30.9.2018

Mednarodna predstavitev projekta:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/3fd3b796-8e0b-4a99-adb7-a4a66db4d14a

V prihodnjih dveh šolskih letih bo potekal projekt Erasmus plus mobilnosti šolskega osebja na temo vzgoje za trajnostni razvoj in sodelovalnega učenja, saj si želimo pridobiti še dodatne usmeritve, kako odprte oblike projektnega in sodelovalnega učenja za varovanje okolja v zunanjem okolju vključiti v celotni kurikulum šole. Zanimajo nas novi, inovativni pedagoški pristopi pri vzgoji za trajnostni razvoj (okoljski vzgoji, terenskem poučevanju naravoslovnih predmetov, učenju zunaj razreda, medpredmetnem povezovanju znanja in aktivnosti na področju varovanja okolja). V lokalnem okolju je trajnostno delovanje OŠ Domžale že zelo prepoznavno in cenjeno, zato bi želeli naše pozitivne izkušnje internacionalizirati ter predstaviti naše primere dobrih praks VITR – (vzgoje za trajnostni razvoj) tudi partnerjem v tujini.

Predvidenih je 11 mobilnosti:

V šolskem letu 2016/2017 smo v okviru projekta intenzivno načrtovali in uredili vse logistične zahteve za vse mobilnosti. Po izvedenih mobilnostih so udeleženke predstavile sodelavcem nove izkušnje in znanja ter jih vključile v svoje pedagoško delo. Nove kompetence bomo implementirali v pedagoško delo:

  •  v okviru pouka – pouk na prostem in sodelovalno učenje, medpredmetne povezave, IKT,…
  • na dnevih dejavnosti, šoli v naravi, taborih, projektih, …
  • na dan zdrave ekošole,
  • v okviru doživljajskega vikenda s poudarkom na teambuildingu in sodelovalnem učenju v naravnem okolju,
  • V sklopu svetovalnega dela – klima v kolektivu, sodelovalno delo z učitelji in učenci.

Od izbranih mobilnosti pričakujemo, da bodo nove izkušnje, pedagoške prakse in različni pristopi na nivoju sodelovalnega učenja in trajnostnega razvoja omogočili nadgradnjo obstoječih okoljevarstvenih in drugih projektov, ki jih na šoli že izvajamo. Pridobljene nove izkušnje in kompetence bomo v prvi meri prenesli na sodelavce znotraj šole ter tudi širše v sklopu seminarjev in delavnic za kolege iz lokalnega okolja. Potrudili se bomo širiti nove kompetence tudi na nacionalni ravni pedagoškim delavcem in koordinatorjem okoljevarstvenih in drugih projektov na šolah (npr. v sklopu predstavitev v okviru projektov Ekošola, Šolski ekovrt, šolski parlament, različne študijske skupine in izobraževanja za učitelje, svetovalne delavce, organizatorje šolske prehrane idr.).

Nova spoznanja bomo objavili tudi na eTwinning portalu in jih delili z našimi partnerji v sklopu eTwinning projektov, tudi s potencialnimi novimi partnerji v tujini, ki se jih bomo v okviru mobilnosti potrudili poiskati za sodelovanje v nadaljnjih mednarodnih projektih iz področja vzgoje za trajnostni razvoj in drugih. Tukaj bo prišlo prav novo pridobljeno in osveženo znanje angleškega jezika pri petih sodelavkah, ki se bodo udeležile osvežitvenih jezikovnih tečajev.

(Skupno 338 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost