Select Page

OBVEZNI izbirni predmeti

Predmetnik devetletne osnovne šole vsebuje za učence 7., 8. in 9. razreda poleg obveznih predmetov, ki so enaki za vse učence, tudi izbirne predmete. Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev in omogočajo učencem poglabljanje in širitev znanj. Izbirni predmeti so po trajanju lahko triletni, enoletni ali enoletni, vezani na razred.

Značilnosti izbirnih predmetov so:
●  učenci se zanje odločajo v 7., 8. in 9. razredu;
●  enoletni izbirni predmet lahko učenec obiskuje le enkrat (v 7., 8. ali 9. razredu);
●  na urniku so po eno uro na teden, jeziki so na urniku po dve uri tedensko;
●  izbrani predmet za otroka postane obvezna sestavina njegovega urnika;
●  izbirni predmet se številčno ocenjuje.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. To pomeni, da ne izbira več dveh ali treh predmetov tedensko, ampak dve oziroma tri ure tedensko. Učenec naj si izbere predmet, ki ga zanima, za katerega ima posebna nagnjenja in sposobnosti.

Glede na 52. člen Zakona o osnovni šoli (U.l. RS št. 102/07) je lahko učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali eno uro tedensko. Starši učenca, ki obiskuje glasbeno šolo in želite, da bi bil vaš otrok oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, posredujete šoli pisno vlogo. Vlogo posredujete po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto in ji priložite potrdilo o vpisu svojega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi tudi navedete, ali želite, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le eno uro tedensko. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujete vloge najkasneje do 31. avgusta.

Ravnatelj v skladu z določbami zakona odloči o oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih za posamezno šolsko leto. Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih se za učenca zabeleži v dnevniku in v redovalnici oddelka. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje, v spričevalu pa se v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«.

Prijave bodo potekale preko eAsistenta v mesecu marcu ali aprilu. O začetku prijav boste obveščeni preko e-pošte.

 

 

DOKUMENTI

izbirni-predmeti

 

V spodnjih tabelah so ponujeni obvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2022/2023. S klikom na njih si lahko ogledate predstavitve le-teh.

Ponudba obveznih izbirnih predmetov za matično šolo Domžale

Ponudba obveznih izbirnih predmetov za podružnično šolo Ihan

7. razred8. razred9. razred
Nemščina 1Nemščina 2Nemščina 3
Španščina 1Španščina 2Španščina 2
Obdelava gradiv – LesObdelava gradiv – LesObdelava gradiv – Les
Likovno snovanje 1Likovno snovanje 2Likovno snovanje 3
Verstva in etika 1Verstva in etika 2Verstva in etika 2
Filozofija za otroke – Kritično mišljenjeFilozofija za otroke – Kritično mišljenjeFilozofija za otroke – Kritično mišljenje
Turistična vzgojaTuristična vzgojaTuristična vzgoja
Kmetijska delaUmetnostna zgodovina – Kaj nam govorijo umetnine Umetnostna zgodovina – Kaj nam govorijo umetnine
Šport za zdravjeUmetnostna zgodovina – Oblika in slog Umetnostna zgodovina – Oblika in slog
Urejanje besedilUmetnostna zgodovina – Življenje upodobljeno   Umetnostna zgodovina – Življenje upodobljeno  
Umetnostna zgodovina – Kaj nam govorijo umetninePoskusi v kemijiPoskusi v kemiji
Zvezde in vesolje Šport za zdravjeŠport za zdravje
Umetnostna zgodovina – Oblika in slogMultimedijaOkoljska vzgoja 1
Umetnostna zgodovina – Življenje upodobljeno  Organizmi v naravnem in umetnem okoljuKemija v življenju
 Zvezde in vesoljeZvezde in vesolje
 Obdelava gradiv – Umetne snoviRetorika
  Računalniška omrežja
Obdelava gradiv – Umetne snovi

(Skupno 7.011 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost