Select Page

Svet staršev

ZAKONSKA DOLOČILA

Svet staršev šole je zakonsko opredeljen v 66. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
  • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

 

Dokument: Poslovnik Sveta staršev

 

SESTAVA SVETA STARŠEV OŠ DOMŽALE 2019/20

Sestavo Sveta staršev si ogledate tukaj.

Predsednica Sveta staršev je Jana Tomazin, namestnik pa Miran Dragar.

VABILA

Vabilo na 2. sejo sveta staršev

Vabilo na 3. sejo sveta staršev – preklicano

Vabilo na 3. sejo sveta staršev

ZAPISNIKI ŠOLSKO LETO 2019/2020

 

SESTAVA SVETA STARŠEV OŠ DOMŽALE 2018/19

Sestavo Sveta staršev si ogledate tukaj.

Predsednica Sveta staršev je Jana Tomazin, namestnik pa Marko Blatnik.

ZAPISNIKI ŠOLSKO LETO 2018/2019

SESTAVA SVETA STARŠEV OŠ DOMŽALE 2017/18

Sestavo sveta staršev si oglejte tule.

Predsednik sveta staršev je Jana Tomazin, podpredsednik pa Marko Blatnik.

 

Cenik delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2017/18 (.pdf)

Cenik delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2018/19 (.pdf)

 

ZAPISNIKI ŠOLSKO LETO 2017/2018

 

ZAPISNIKI ŠOLSKO LETO 2016/2017

 

ZAPISNIKI ŠOLSKO LETO 2015/2016

 

STAREJŠI ZAPISNIKI

 

 

(Skupno 1.251 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost