Predstavitev svetovalne službe

Šolska svetovalna služba svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Temeljni cilj šolske svetovalne službe je sodelovati pri vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni  razvoj vsakega učenca šole.

Temeljne prednostne naloge šolske svetovalne službe:

 • šolski novinci – postopek vpisa, spremljava in pomoč pri premagovanju morebitnih težav,
 • karierna orientacija,
 • korektivno delo z učenci z motnjami v razvoju,
 • priprave in koordiniranje oblik pomoči učencem z učnimi težavami,
 • sodelovanje z učitelji pri izdelavi individualiziranih programov,
 • identifikacija nadarjenih učencev,
 • spremljanje in koordinacija dela z nadarjenimi učenci,
 • sodelovanje pri organizaciji in izvedbi sodelovanja s starši,
 • sodelovanje pri izdelavi plana izobraževanja za učiteljski zbor,
 • aktualna problematika – raziskave,
 • sodelovanje pri sistematičnem načrtovanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela šole,
 • sodelovanje v projektih, ki potekajo in uvajanje novosti s pedagoško- psihološkega  področja,
 • analiza uspeha in vzgojne problematike šole,
 • raziskovalno delo v smislu spremljanja in evalvacije prednostnih nalog,
 • prizadevanje za dobro psihosocialno klimo šole.

svetovalna

Svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli preko treh osnovnih, med seboj povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti svetovalne službe:

 • dejavnosti pomoči,
 • razvojnih in preventivnih dejavnosti,
 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Svetovalna služba preko teh treh osnovnih vrst dejavnosti pomaga vsem možnim udeležencem v šoli (učencem, učiteljem, vodstvu in  staršem) in z njimi sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v vrtcu oziroma šoli:

 • učenja in poučevanja,
 • šolske kulture, vzgoje, klime in reda,
 • telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja,
 • šolanja in karierne orientacije (oziroma sprejema otrok v šolo in njihovega prehoda v srednjo šolo),
 • ter na področju socialno-ekonomskih stisk.

Pri vsakem navedenem področju delo šolskega svetovalnega delavca obsega sodelovanje z učenci, z učitelji, s starši, z vodstvom in z zunanjimi ustanovami.

Svetovalni delavci v vzgojno-izobraževalnih ustanovah se ravnajo po osnovnih načelih svetovanja:

 •  prostovoljnost,
 •  zaupnost,
 •  dobrobit svetovanca.

V strokovnem pogledu je svetovalna služba pri svojem delu avtonomna. Vselej je dolžna posredovati korektna strokovna mnenja. O strokovnih vprašanjih in o načinih svojega dela odloča sama. Ima pravico in dolžnost odkloniti vse naloge in zadolžitve, ki so v nasprotju s strokovno etičnimi načeli dela.

(Skupno 4.723 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost