Select Page

Svet staršev

 ZAKONSKA DOLOČILA

Svet staršev šole je zakonsko opredeljen v 66. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
 • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
 • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

ZASSS Zveza aktivov svetov staršev Slovenije
Predstavnika sveta staršev OŠ Domžale v ZASSS sta ga. Jana Tomazin in g. Črtomir Časar.

Dokument: Poslovnik Sveta staršev

Svet staršev OŠ Domžale 2023/24

 Sestavo sveta staršev si ogledate tukaj.

VABILA

 • Vabilo na 1. sejo sveta staršev

ZAPISNIKI

GRADIVA

Svet staršev OŠ Domžale 2022/23

Sestavo sveta staršev si ogledate tukaj.

VABILA

 • Vabilo na 1. sejo sveta staršev
 • Vabilo na dopisno (2. zaporedno) sejo sveta staršev
 • Vabilo na izredno sejo (3. zaporedno) sveta staršev
 • Vabilo na izredno (4. zaporedno) sejo sveta staršev
 • Vabilo na 2. redno (5. zaporedno) sejo sveta staršev
 • Vabilo na 3. redno (6. zaporedno) sejo sveta staršev
 • Vabilo na 4. redno (7. zaporedno) sejo sveta staršev
 • Vabilo na dopisno (8. zaporedno) sejo sveta staršev

ZAPISNIKI

GRADIVA

Svet staršev OŠ Domžale 2021/22

Sestavo sveta staršev si ogledate tukaj.
Predsednica sveta staršev je ga. Jana Tomazin, namestnik pa g. Miran Dragar.

VABILA

 • Vabilo na 1. sejo sveta staršev
 • Vabilo na 2. sejo sveta staršev
 • Vabilo na 3. izredno sejo sveta staršev
 • Vabilo na 4. dopisno sejo sveta staršev
 • Vabilo na 2. redno (5. zaporedno) sejo sveta staršev
 • Vabilo na 6. zaporedno dopisno sejo sveta staršev
 • Vabilo na 3. redno (7. zaporedno) sejo sveta staršev
 • Vabilo na dopisno sejo (8. zaporedno) sejo sveta staršev

ZAPISNIKI

GRADIVA

Svet staršev OŠ Domžale 2020/21

Sestavo sveta staršev si ogledate tukaj.
Predsednica sveta staršev je ga. Jana Tomazin, namestnik pa g. Črtomir Časar.

VABILA

 • Vabilo na 1. sejo sveta staršev
 • Vabilo na 2. sejo sveta staršev
 • Vabilo na 3. sejo sveta staršev

ZAPISNIKI

GRADIVA

Svet staršev OŠ Domžale 2019/20

Sestavo sveta staršev si ogledate tukaj.
Predsednica Sveta staršev je ga. Jana Tomazin, namestnik pa g. Miran Dragar.

VABILA

 • Vabilo na 2. sejo sveta staršev
 • Vabilo na 3. sejo sveta staršev – preklicano
 • Vabilo na 3. sejo sveta staršev

ZAPISNIKI

Svet staršev OŠ Domžale 2017/18

Sestava sveta staršev
Predsednica sveta staršev je ga. Jana Tomazin, podpredsednik pa g. Marko Blatnik.

ZAPISNIKI

(Skupno 3.004 obiskov, današnjih obiskov 3)
Dostopnost